Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

ATA121 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Osmanlı İmparatorluğu; Yapısal Özellikleri ve Yıkılma Dönemi, Kurtuluş Savaşı Öncesi Türkiye, Savaş Yılları, Yeni Bir Dönemin Başlangıcı, Siyasi Yapı, Sosyal Yaşam, Hukuk Anlayışı, Ekonomik Yapı, Kültürel Eğitim Anlayışı, Bir Dönemin Sonu (1938).ATA122 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı; Türk inkılabını etkileyen akımlar; Türk İnkılabının hedefi: Demokratik Hukuk Devleti; Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme; Laik Türk hukuk sisteminin kurulması; Türk toplum yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikler; Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik ilkesi; Halkçılık ve devletçilik ilkesi; Laiklik ilkesi; İnkılapçılık ilkesi; Atatürkçülüğe karşı eleştiriler ve yanıtlarıCHEM107 BASIC CHEMISTRY

Atom, Molekül ve İyonlar; Kimyasal Formüller ve Denklemler; Atomun Elektronik Yapısı; Kimyasal Bağlar; Periyodik Tablo ve Elementler; Gazlar; Sıvılar ve Katılar; Çözeltiler ve Çözünürlük; Asit ve Baz Kavramı; İyonik Denge; Çözelti Reaksiyonları; Yükseltgenme ve İndirgenme.


 

CSE143 INTRODUCTION TO COMPUTER PROGRAMMING

Bilgisayar Programının Dizayn ve Analizine Giriş; Temel Veri Tipleri ve Operatörleri; İfadeler, Kontrol ve Döngü Yapıları; Sınıflar; Metotlar; Diziler; Nesne Yönelimli Programlamaya Giriş.


 

CSE144 INTERMEDIATE PROGRAMMING

Nesne yönelimli Programlamaya Giriş; Kalıtım ve Çok Şekillilik; Java Grafiksel Arayüz Bileşenlerini Kullanarak Kullanıcı Arayüzleri Oluşturmak; Kuraldışılıkların Tespiti ve Üstesinden Gelinmesi; Javada Dosya Okuma ve Yazma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi.


 

IE101 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING

Endüstri Mühendisliğine Giriş; İstatistik; İstatistiki Süreç Kontrolü; Benzetim ve Optimizasyon; İş Etüdü; Üretim Planlama ve Kontrol; Kurumsal Kaynak Planlaması; Stok Kontrol ve Lojistik; Süreç Yönetimi; Toplam Kalite Yönetimi; Stratejik Planlama; Yalın İmalat; Zeki İmalat Sistemleri; Endüstri Mühendisliği Tekniklerinin İmalat ve Hizmet Üretimine Uygulanması.


 

IE102 INDUSTRIAL ENGINEERING FUNDAMENTALS

Endüstri Mühendisliğinin Amacı; Endüstri Mühendisliğinde Kariyer Planlaması; Endüstri Mühendisliğinin Temelleri; Endüstriyel Kurumlar; Endüstri Mühendsileri için Verimlilik; Etik ve Endüstri Mühendisliği; İş Analizi ve Tasarımı; Sürekli İyileştirme; Ergonomi; Tesis Planlama; Üretim Yönetimi; Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi; Yöneylem Araştırması ve Optimizasyon; Ürün Tasarımı; Mühendislik Yönetimi.MATH101 CALCULUS I

Tek Değişkenli Fonksiyonlar ve Grafikleri; Limit ve Süreklilik; Türev ve Uygulamaları; İntegral ve Uygulamaları.MATH102 CALCULUS II

Sonsuz Seriler; Konik Kesitler, Parametrize Eğriler ve Kutupsal Koordinatlar; Uzayda Vektörler ve Analitik Geometri; Vektör Değerli Fonksiyonlar ve Uzayda Hareket; Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Kısmi Türevler; Çok Katlı İntegraller; Vektör Alanlarında İntegrasyon.ME161 ENGINEERING DRAWING

Yazı; Geometrik Tasarım; Eskiz; Çoklu İzdüşümler; Kesitler; Yardımcı Görünüşler; Ölçülendirmeler; Toleranslar; Yivler ve Bağlama Elemanları; Eğik İzdüşümler.PHYS101 PHYSICS I

Hareket, Birimler; 1 Boyutlu Hareket, Kinematik; 2 Boyutlu Hareket, Vektörler; Kuvvetler, Newton'un Hareket Kanunları; Newton Kanunlarının Uygulaması; Dairesel Hareket, Yerçekimi; Dönme Hareketi; Denge; Momentum; Enerji, İş.PHYS102 PHYSICS II

Elektrik Alanlar; Gauss Yasası; Elektrik Potansiyel; Sığa; Dielektrik Kavramı; Akım ve Direnç; DC Devreler; Manyetik Alanlar ve Kaynakları; Faraday ve Lenz Yasası; İndüktans; AC Devreler, RLC Devreler.TRD121 TÜRK DİLİ I

Dilin Tanımı, Özellikleri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Tarihi Gelişimi, Doğru Kullanımı, Yapısı ve İşleyiş Kuralları. Dil-Düşünce ve Duygu Bağlantısı. Dil-Kültür İlişkisi. Dil-Toplum İlişkisi. Yeryüzündeki Diller. Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihî Devreleri. Türk Lehçe ve Ağızları. Konuşma Dili-Yazı Dili. Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları. İmla Kuralları. Noktalama İşaretleri. Kelime Türetme (Yapım Ekleri) Sözlü ve Yazılı Anlatım. Türkçede Vurgu. Yazılı Anlatım. Anlatım Türleri. Anlatım Bozuklukları. Kalıplaşmış Anlatımlar. Diller Arası Alışveriş.TRD122 TÜRK DİLİ II

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Örnekleri; Bilimsel Araştırma Yöntemleri; Konu, Amaç, Ana Düşünce, Bilimsel Dil, Plân; Dilekçe Yazımı; Tutanak, Deneme. Fıkra, Makale, Tenkit, Tanıtma; Mektup, Hatırat; Özgeçmiş, Biyografi; Seyahatname, Sohbet, Röportaj, Nutuk; Tiyatro, Masal, Şiir; Hikâye, Roman; Konferans, Bildiri, Rapor, Bilimsel Araştırma; Bilimsel Araştırma Yöntemleri; Bir Kitabın Şekil Bakımından Nasıl Meydana Geldiği; Bibliyografya Çeşitleri ve Kuralları; Dipnot Kuralları.


 

ACC214 PRINCIPLES OF ACCOUNTING

Muhasebeye Giriş, Muhasebe Temel Kavramları, Temel Muhasebe Eşitliği ve Mali Tablolar, Hesap kavramı ve Yevmiye Maddesi, Mizan ve Yardımcı hesaplar, Muhasebe Defter ve Belgeleri, Muhasebe Fişleri Ve Muhasebe Süreci, Tekdüzen Hesap Planına Giriş, Kasa hesabı, Diğer Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, Alacaklar, Stok Hareketleri KDV Hesapları, Stokların Muhasebeleştirilmesi: Aralıklı Envanter – Devamlı envanter Yöntemleri


 

ECON203 INTRODUCTION TO ECONOMICS

Ekonominin Doğası; Arz ve Talep; Tüketici Teorisi; Üretici Teorisi; Rekabet; Faktör Piyasaları ve Gelir; Stratejik Davranışlar; Pazar Gelişimi; Kamu Malları; Vergi ve Sosyal Güvenlik; Devlet Teorileri; Finansal Piyasalar; İşsizlik; Enflasyon ve Para Politikası; Ekonomik Büyüme ve Kalkınma.


 

ECON204 ENGINEERING ECONOMY

Giriş; Maliyet Kavramları; Mevcut Ekonomi; Nakit Akışını Sağlama; Maliyet Hesaplama Teknikleri; Para-Zaman İlişkisi; Denklik; Alternatifleri Karşılaştırma; Amortisman; Gelir Vergisi; Fiyat Değişiklikleri ve Döviz Kurları.


 

IE232 INTRODUCTION TO OPERATIONS RESEARCH

Doğrusal Programlamaya Giriş; Doğrusal Programlama Modellerinin Geliştirilmesi; Simplex Yöntem; Ulaştırma Modeli.


 

IE251 PROBABILITY FOR INDUSTRIAL ENGINEERS

Giriş ve Veri Toplama; Veriyi Tablo ve Grafiklerle Ölçme; Sayısal Tanımlayıcı Ölçütler; Temel Olasılık; Olasılık Dağılımları; MGF (Moment Üretme Fonksiyonu), Beklenen Değerler, Varyans; Birleşik Dağılımlar; Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları; Örnekleme Dağılımları ve Güven Aralığı Tahmini.


 

IE252 STATISTICS FOR INDUSTRIAL ENGINEERS

Örnekleme Dağılımları; Nokta Tahmini; Ortalama, Oran ve Varyans için Güven Aralığı Tahmini ve Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi; Hipotez Testleri; Parametrik Olmayan İstatistik; Basit Lineer Regresyon ve Korelasyon; Çoklu Regresyon.


 

MATH255 DIFFERENTIAL EQUATIONS

Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması; Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler; İkinci ve Daha Yüksek Mertebeden Diferansiyel Denklemler; Laplace Dönüşümü; Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve Seri Çözümleri.


 

MATH256 LINEAR ALGEBRA

Matrisler; Determinantlar; Özdeğerler ve Özvektörler; Ters Matris; Lineer Denklem Sistemleri ve Eşelon Form Yardımı ile Çözüm; Crammer Yöntemi.


 

MATH259 NUMERICAL METHODS

Taylor Polinomları; Hata ve Bilgisayar Aritmetiği, Kök Bulma; İnterpolasyon ve Tahmin; Nümerik Türev ve İntegral Alma; Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü; Eğri Uydurma; Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümü.


 

ME265 INTRODUCTION TO THERMAL SCIENCES

Termodinamiğin Temel Kavramları; Saf Maddelerin Özellikleri; Isı, İş ve Kütle Yoluyla Enerji Geçişleri; Termodinamiğin Birinci ve İkinci Kanunları; Akışkan Statiği; Bernoulli ve Enerji Denklemleri; Boru İçi ve Yüzey Üzerinden Akışlar; Isı Geçişi Mekanizmaları; Kararlı ve Zamana Bağlı İletim Yoluyla Isı Geçişi; Zorlanmış Taşınım.


 

ME275 STATICS AND STRENGTH OF MATERIALS

Kuvvetlerin Vektör ile Gösterilmesi; Moment; Sabit Bir Kütlenin Dengesi; Eklem Yöntemi; Sabit Bir Kütleye Etki Eden Kuvvetler; Ağırlık Merkezleri; Alan Momentleri; Kolonlardaki Kuvvetler; Kesme ve Eğme Moment Diyagramları; Kartezyen Koordinatlardaki Gerilme Bileşenleri; Malzemelerin Mekanik Özellikleri; Kolonların Eğilmesi; Travers Kesilmesi.


 

MSE272 INTRODUCTION TO MATERIALS SCIENCE

Medeniyet Tarihinde Malzemeler; Mühendislik Malzemelerinin Sınıflandırılması; Mühendislik Malzemelerinin Yapısı; Seramik, Metalik ve Polimerik Malzemelerin Üretim ve İşleme Prensiplerinden Örnekler; Modern Mühendislik Malzemeleri Uygulamaları ve Özellikleri.ACC313 COST ACCOUNTING

Giderlerin Sınıflandırılması; Üretim Giderleri; Satışların Maliyeti; Gider ve Yardımcı Gider Yerlerinin Dağıtım Yöntemleri; Sipariş Maliyet Yöntemi; Standart Maliyet Yöntemi; Safha Maliyet Yöntemi; Maliyet, Hacim ve Kar Analiz Yöntemleri; Bütçe ve Maliyet Muhasebesi İlişkisi.


 

IE300 SUMMER PRACTICE

Üretim veya Servis işletmelerinde gerçekleştirilecek 6 haftalık pratik uygulama sonucunda, öğrenciler araştırma ve gözlemlerini içeren teknik bir rapor hazırlayarak teslim ederler.


 

IE325 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL I

Üretim Planlama ve Kontrole Giriş; İş Etüdü; Zaman Etüdü; Proses ve Malzeme Akışı Analizi; Ürün ve Ekipman Analizi; Tesis Tasarımında Temel Algoritmalar; Grup Teknoloji ve Tesis Tasarımı; Lokasyon Probleminde Temel Modeller; Montaj Hatları.


 

IE326 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL II

Talep Tahmini; Toplu Üretim Planlama; Envanter Yönetimi; Malzeme İhtiyaç Planlama; İşletme Kaynakları Planlama; Kapasite Planlama; Tam Zamanında Üretim Sistemleri; Tedarik Zinciri Yönetimi.


 

IE333 OPERATIONS RESEARCH I

LINGO ile Modelleme; Dualite Teorisi; Düzeltilmiş Simpleks Yöntem; Dualite ve Duyarlılık Analizi; Dual Simpleks Yöntem; Hedef Programlama; Şebeke Modelleri.


 

IE334 OPERATIONS RESEARCH II

Şebeke Modelleri; Tamsayılı Doğrusal Programlama; Deterministik Dinamik Programlama; Markov Zincirleri; Oyun Teorisi; Klasik Optimizasyon Teorisi; Doğrusal Olmayan Programlama.


 

IE340 SYSTEMS ENGINEERING

Sistem Analizinin Temelleri; Bilgi Gereksinimleri Analizi; Veri Akış Diyagramı; Veri Sözlüğü; Süreç Spesifikasyonları ve Yapısal Kararlar; Nesne Tabanlı Sistem Analizi ve Tasarımı, UML Kullanımı.


 

IE345 INTRODUCTION TO MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Bilgi Sistemlerinin Tanımı ve Türleri; İşletmelerin Bilgi Sistemi Kullanma Nedenleri; E-Ticaret ve E-İş; Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular; BT Altyapısı; BT'de Yenilikler ve Trendler; Veri ve Bilgi Yönetimi; Bilgisayar Ağları; Telekomünikasyon ve İnternet; Birikim Yönetimi; Kurumsal Bilgi Sistemlerine Giriş.


 

IE 364 INTRODUCTION TO SIMULATION

Giriş; Modelleme ve Benzetim; Olaylar, Etkinlikler ve Süreçler; Olasılık ve İstatistik Konularının Gözden Geçirilmesi; Kuyruk Modelleri; Rassal Sayı Üretimi; Çeşitli Dağılımların Üretimi; Girdi Modelleme; Doğrulama ve Sağlama; Çıktı Analizi; Alternatif Sistem Tasarımı Oluşturma; Benzetim Yazılımları; Varyans Azaltma.


 

IE385 QUALITY METHODS

Kalitenin Evrimi; Kaliteye Giriş; Kalitenin Temelleri; Toplam Kalite Liderliği; Kalite Planlaması; Kalite Kontrol Araçları; Kalite İyileştirme Amaçları; Sürekli İyileştirme; Yalın Sistemler; Süreç Yönetimi; Süreç İyileştirme ve Süreç Yeniliği; Kalite Yönetimi ve Kıyaslama; Kalite Mükemmellik Modelleri; Kalite Yönetiminde Güncel Konular.IE400 SUMMER PRACTICE

Üretim veya Servis işletmelerinde gerçekleştirilecek 6 haftalık pratik uygulama sonucunda, öğrenciler araştırma ve gözlemlerini içeren teknik bir rapor hazırlayarak teslim ederler.


 

IE427 SCHEDULING AND SEQUENCING

Makine Çizelgelemeye Giriş; Tek Makine Modeli; Paralel Makine Modelleri; Akış Tipi Çizelgeleme; Atölye Tipi Çizelgeleme.


 

IE431 DECISION ANALYSIS

Karar Problemlerinin Elemanları; Alternatiflerin Değerlendirilmesi; Duyarlılık Analizi; Belirsizliği Modellemek; Bilginin Değeri; Subjektif Olasılık; Risk Davranışı; AHP ve TOPSIS; Fayda Teorisi; Çatışan Amaçlar için Toplamsal ve Çarpımsal Modeller.


 

IE436 PROJECT MANAGEMENT

Proje Yönetimine Giriş; Modern Proje Yönetimi; Strateji Organizasyonu ve Proje Seçimi; Organizasyon: Yapı ve Kültür; Proje Tanımlama; Süre ve Maliyet Tahmini; Proje Planı Oluşturma; Risk Yönetimi, Kaynak ve Maliyet Çizelgeleme; Proje Süresinin Kısaltılması; İlerleme, Performans Ölçme ve Değerlendirme; Liderlik, Proje Takımlarının Yönetilmesi, Dış Kaynak Kullanımı; Proje Denetimi ve Sonlandırılması.


 

IE497 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN I

Ögretim Üyesi Gözetiminde Bir Sistemin Araştırılması, İncelenmesi, Önerilmesi ve Tasarlanmasının Takım Projesi Olarak Tamamlanması.


 

IE498 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN II

Ögretim Üyesi Gözetiminde Bir Sistemin Araştırılması, İncelenmesi, Önerilmesi ve Tasarlanmasının Takım Projesi Olarak Tamamlanması.


 

LAW203 BUSINESS LAW AND ETHICS

İş Hukukunun Temel Kavramları; İş Sözleşmesi ve Hukuki Niteliği; İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar; İş Sözleşmesinin Sona Ermesi; Kıdem Tazminatı; İşin Düzenlenmesi; Toplu İş Sözleşmesi Özellikleri ve Yapma Yetkisi, Toplu Hak ve Menfaat Uyuşmazlıkları, Grev ve Lokavt; Sendika ve Konfederasyon.


Seçmeli Dersler

CSE396 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Veritabanlarına Giriş; Veritabanı Ortamı; Veritabanı Mimarisi; İlişkisel Veritabanı Modeli; İlişkisel Cebir ve Hesaplama; Veri Manipülasyonu; Veri Tanımlama; Veritabanı Sistemi Geliştirme Yaşam Döngüsü; Varlık-Nesne İlişkisi Modellemesi; Normalizasyon; Kuramsal ve Mantıksal Veritabanı Tasarımı; Fiziksel Veritabanı Tasarımı; Veritabanı Yönetim Sistemleri ve Web; Profesyonel, Hukuki ve Etik Konular.


 

IE 324 MANUFACTURING PROCESSES

Üretimde Kullanılan Geleneksel ve Modern Üretim Teknikleri;  Döküm, Polimerler ve Kauçuk İçin Şekil Verme Yöntemleri;  Toz Metalürjisi; Metal Şekil verme Teknikleri; Sac Metal İşleme; Mekanik İşleme; Taşlama; Kaynak; Mekanik Montaj; Hızlı Prototipleme;  Nano Üretim.IE327 ERP TOOLS, TECHNIQUES AND APPLICATIONS

Giriş; Sistem Geliştirme Ortamı; ERP Sistemleri, ERP Modülleri ve Tarihsel Gelişimi; ERP Sistemi Seçenekleri ve BPR ve En İyi Uygulamaları; ERP Yükleme Seçenekleri ve ERP Proje Yönetimi; ERP Uygulaması ve Bakımı; BI Sistemleri ve ERP – ERP ve Tedarik Zincirleri.


 

IE344 HUMAN FACTORS ENGINEERING

İnsan-sistem Arayüzünün Tasarlanmasında Ele Alınacak Faktörler; Tasarım Teknikleri; İnsan Fizyolojisi; Antropometri; Fiziksel ve Zihinsel İş Yükü.


 

IE347 INNOVATIONS MANAGEMENT

İnovasyonun Tanımı; İnovasyon Kaynakları, İnovasyon Yaşam Döngüsü; İnovasyonun Yaygınlaştırılması; Ürün İnovasyonu; Süreç İnovasyonu; Açık İnovasyon.


 

IE350 GREEN ENGINEERING

Sürdürülebilirliğin Temelleri ve Sürdürülebilir Kalkınma; Yeşil Mühendisliğe Giriş ve Yeşil Mühendislik İlkeleri; Mühendislik Projelerinde Yaşam Döngüsü Analizi; Mühendislik Projelerinde Yaşam Döngüsü Analizi; Karbon Ayak İzi ve Küresel Isınma; Yeşil Enerji Çözümleri; Yeşil Enerji Çözümleri; Yeşil Ürün Tasarımı Uygulamaları; Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi; Çevre Yönetim Sistemleri ve Yasal Çerçeve; Sürdürülebilirlik Raporlaması; Kurumsal Sosyal Sorumluluk.IE353 SUSTAINABILITY

Sürdürülebilirliğin Tarihçesi; Sürdürülebilirlik İlkeleri; Endüstriyel, Ekonomik, Çevresel, Tarımsal ve Kentsel Sürdürülebilirlik; Sürdürülebilirliğin Gelişmesi; Çevre Etiği; Sürdürülebilirliğe Sistemsel Açıdan Bakış; Karmaşık Sistemlerin Modellenmesi İçin Teknikler; Sürdürülebilirliğin Eleştirel ve Olumsuz Çağırışımlara Sebep Olan Yönleri; Dünyada Küreselleşme ve Küreselleşme Sonrası Sorunlar.


 

IE356 RISK MANAGEMENT

Risk Yönetimine Giriş; Özel Sigorta Sektörü; Risk ve Sigortacılıkta Hukuk İlkeleri; Kişisel Mülkiyet ve Sorumluluk Riskleri; Ticari Mülkiyet ve Yükümlülük Riskleri.


 

IE361 COMPUTER AIDED DESIGN / MANUFACTURING (CAD/CAM)

Bilgisayar Destekli Tasarıma (CAD) Giriş; Temel Kavramlar; AUTOCAD Ortamının Tanıtılması; Koordinat Sistemi; Tasarımı Etkileyen Faktörler; CAD Sistemlerinin Değerlendirilmesi; CAD ve Bilgisayarla Destekli Üretim (CAM); Temel Çizim Komutların Tanıtılması; Ölçülendirme Teknikleri; Endüstri Mühendisliğine Yönelik CAD/CAM Sistemleri; CAD ve İlgili Kavramların Entegrasyonu; Endüstri Mühendisliğine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi; Uygulama İçin Çizim Pratiklerinin Özetlenmesi.


 

IE362 COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE)

Bilgisayar Destekli Mühendisliğin (CAE) Genel Tanımları; CAD Katı Modellemeye Giriş ve I-DEAS Bilgisayar Destekli Mühendislik Sonlu Elemanlar Analizi; Üç Boyutlu Modellemeler İçin Farklı Yapı Metodları; Dinamik Navigasyon Teknikleri Kullanarak Çizim ve Yapı Oluşturulması; Parça Modellemede Ağaç Yapısı Kullanımı; CAE FEA Ön İşleme Parça Dizaynında Özellik Bazlı Dizayn Kullanımı ve Yeniden Yapılandırma; Serbest Ağ Haritalandırma; Ağ Teknikleri; Sonlu Elemanlar Analizi ve Geometri Temelli Şartlar; CAE FEA Lineer Statik Analiz ve Üst Seviye İşlemler; Vaka Analizi.


 

IE365 ADVANCED PROGRAMMING

Yazılım mühendisliği kavramları, yapılı programlama, fonksiyonel programlama, özellikle nesne yönelimli programlama (NYP). Uygulamalar C ve C++ dillerinde yapılacak, belirlenmiş 4. nesil programlama dili sunulacaktır.


 

IE374 ERGONOMICS

İş Etüdü (Metot Etüdü ve Zaman Etüdü); Ergonomi (Fiziksel Ergonomi, Bilişsel Ergonomi, Fiziksel İş Çevresi, İş Sağlığı ve Güvenliği).


 

IE375 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Endüstriyel Kazalar; Kaza Teorileri; Stres ve Güvenlik; Meslek Hastalıkları ve Önlemleri; Endüstriyel Hijyen.IE387 PROCESS MANAGEMENT

Süreç özellikleri, süreç başlatma, süreç tanımlanması İş Süreç Yönetimi ve ilgili yönetim araçları İş süreç analizi İş süreç yönetim sistemleri-Yazılım Dokümantasyon Performans yönetim sistemi ve süreç performansı Süreç iyileştirmeleri-Kritik süreçler Süreç iyileştirmeleri-6 Sigma adımları Süreç iyileştirmeleri-Metotlar (DAH, Kıyaslama vb.) Süreç yönetimi uygulamalarında örnek olaylar.


 

IE388 QUALITY AUDIT

Kaliteyle ilgili tanımlar; 8 kalite yönetim ilkesi; ISO 9001:2008 standardı şartları; Denetim süreci.


 

MGT372 PRINCIPLES OF MANAGEMENT

Yönetimin planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol gibi temel fonksiyonları, işletmecilik ve yönetim, yönetimde güncel yaklaşımlar, toplam kalite yönetimi, örgütsel davranış, takım çalışması, küçük işletmelerin yönetimi.


 

MRK371 MARKETING MANAGEMENT

Pazar araştırması & pazar çevresi, Tüketici davranışı, Segmentasyon, Konumlandırma, Global pazarlama, Pazarlama kanalları, Perakende & toptan satış.ACC417 FINANCIAL ACCOUNTING

Muhasebenin Tarihçesi ve Evrimi; Muhasebe İlkeleri ve Kuralları; Yönetim Muhasebesi, Bilişim Sistemleri ve Maliyet Muhasebesi; Muhasebe Çevrimi; Bilanço Türleri ve İlgili Girdiler; Gelir-Gider Tablosu Türleri ve İlgili Girdiler; Nakit Akışı ve Fon Akışı Tabloları; Başlıca Finans İlkeleri ve Mali Tahlil.ACC418 MANAGERIAL ACCOUNTING

Nakit Akışları ve Finansal Tabloların Analizi; İş Emri ve Proses Maliyet Sistemleri; Maliyet Davranışı ve Maliyet-Hacim-Kâr Analizi; Yönetici Analizi İçin Kar Raporlama; Bütçeleme ve Standart Maliyetler; Farklar Analizi ve Ürün Fiyatlarının Tayini; Sermaye Yatırımı Analizi; JIT Yaklaşımı İçin, Maliyet Dağıtımı, Faaliyete Dayalı Maliyetlendirme ve Maliyet Yönetimi; İş Ahlakı.ECON401 MANAGERIAL ECONOMICS

Giriş; Kapitalizm ve Zenginlik; Faydalar ve Maliyetler; Miktar Kararları; Yatırım Kararları; Basit Fiyatlandırma; Ölçek Ekonomisi; Öğrenme Eğrisi ve Kapsam Ekonomisi; Piyasalar ve Endüstri Değişiklikleri; Gerçekçi ve Karmaşık Fiyatlandırma; Doğrudan ve Dolaylı Fiyat Farklılaştırması; Belirsizlik Durumunda Karar Verme; Olumsuz Seçim ve Ahlaki Tehlike.      FNCE416 FINANCE FOR ENGINEERS

Mühendisler İçin Finansın Temelleri; Finansal İfadeler; Şimdiki Değerin Temelleri; Projeleri Sıralamak İçin Net Şimdiki Değerin Kullanımı; Stokları, Bonoları ve Firmaları Değerleme; Finansman ve Değerleme; Duyarlılık ve Verimlilik Analizi; Karar Ağacı ve Gerçek Seçim Değerleme; Finansal Planlama ve Proforma Projeksiyonu; Kısa Vadeli ve Nakit Finansal Planlama; Risk Kavramına Giriş; Temel Stratejik Karar Verme Araçlarını Anlama ve Uygulama.


 

IE425 FACILITIES PLANNING

Üretim, Dağıtım ve Envanter Sistemlerinin Tasarımı; Süreç Tasarımı; Malzeme Taşıma; Çalışma Alanı Tasarımı; Saklama ve Depolama; Hizmet Alanı Planlama; Makine Çizelgeleme; Sistemdeki Tesislerin Sayısı, Büyüklüğü ve Yerleşimi; Kapasite Planlama; Teslimat Rotalarının Tasarımı.


 

IE432 INTRODUCTION TO GRAPH THEORY

Çizgeler; Yönlü Çizgeler; Bağlanabilirlik; Eulerian ve Hamiltonian Çizgeleri; Eniyileme İçeren Ağaçlar; En Kısa Yol Problemleri; Akış, Bağlanabilirlik ve Birleşimler; Eşlemeler ve Faktörler; Çizge Yerleştirmeleri; Çizge Renklendirme.IE433 HEURISTIC SOLUTION METHODS

Giriş; Dal-Sınır Yöntemi; Lagrange Rahatlatma Yöntemi; Yerel Arama; Tavlama Benzetimi; Genetik Algoritmalar; Tabu Arama; Diğer Yöntem ve Teknikler.IE435 GAME THEORY

En iyi stratejiler, kapsamlı formda sonsuz stratekili oyunlar, konveks sonuç fonksiyonları, zamanlama rekabeti, bilgisayar simulasyonlarının planlanması.


 

IE437 INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

Bilgisayarla Tümleşik Üretim Yapay Zeka; Bilgi Tabanlı Sistemler; Uzman Sistemler; Otomatik Öğrenme; Bilgi Tabanlı Grup Teknolojisi; Yapay Zekanın Endüstriyel Uygulamaları.


 

IE438 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDUSTRIAL ENGINEERING

Yapay Zekaya Giriş; Yapay Zeka Hakkında Temel Bilgiler; Uzman Sistemler; Sinir Ağları; Genetik Algoritma; Bulanık Mantık; Diğer Yapay Zeka Teknolojileri; Yapay Zeka ve Karar Destek Sistemleri; Zeki Sistemlerin Yönetimsel Uygulamaları.


 

IE442 ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS

Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri; Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri; Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri; Ürün Yaşam Döngüsü Yönetim Sistemleri; Kurumsal Birikim Yönetim Sistemleri; Karar Vermeye Destek Olan Diğer Kurumsal İş Sistemleri.


 

IE443 APPLIED DATA MINING

Veri: Veri Çeşidi, Veri Önişleme, Benzerlik Ölçüleri; Veriyi Araştırma: Özet İstatistikleri, Görselliştirme, OLAP; Sınıflandırma: Temel Kavramlar, Karar Ağaçları, ve Model Tahmini; Sınıflandırma: Alternatif Teknikler; İlişki Analizi: Temel Kavramlar ve Algoritmalar; Kümeleme Analizi: Temel Kavramlar ve Algoritmalar; Anomali TespitiIE446 MANUFACTURING SYSTEMS

Üretim Sistemleri; İmalat Sanayi ve Ürünleri; Kalite Kontrol Sistemleri; Geleneksel ve Modern Kalite Kontrol; İstatistiksel Kalite Kontrol; Süreç Değişkenliği ve Yeterliliği; Altı Sigma; İmalat İşlemleri ve İmalat Bileşenleri; İmalat Sistemleri ve Çeşitleri; Tam Zamanlı Üretim ve Yalın Üretim Sistemleri; Esnek Üretim Sistemleri ve Yeniden Yapılandırılabilir Üretim Sistemleri; Süreç Planlaması ve Eşzamanlı Mühendislik; MRP ve ERP.


 

IE452 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Lojistik kavramı, ana lojistik aktiviteleri, tedarik zinciri kavramı, lojistik optimizasyon modelleri, ulaştırma yönetimi, depo yönetimi, lojistikte kalite yönetimi, e-lojistik.


 

IE453 INTRODUCTION TO STOCHASTIC PROCESSES

Olasılığa giriş. Stokastik süreçler. Durağan ve durağan olmayan süreçler. Zaman ortalaması ve ergodiklik. Korelasyon ve güç spektrumu. Langevin denklemi ve Markov süreçler. Poisson ve Gaussian süreçler. Doğrusal sistemlerin cevabı. Nonlinear stokastik denklemler için yaklaştırma yöntemleri. Stokastik denge. Ortalama kare ve denge analizi. Mühendislik uygulamaları.


 

IE455 DESIGN OF EXPERIMENTS

Genel Bilgilendirme ve Tanıtımı, Deneysel Dizayn Seçimi, Veri Analizi, Minitab Uygulamaları ve Proje Çalışmaları, İleri Konular, Taguchi Dizayn, Konu ve Proje Çalışmaları.


 

IE458 ECONOMETRICS AND FORECASTING

Tahmin Tekniklerine Giriş Temel Tahmin Araçları Tahmin Doğruluğunun Ölçülmesi Veri Örüntülerinin İncelenmesi ve Bir Tahmin Tekniğinin Seçilmesi Ortalamalara Dayalı Yöntemler Zaman Serilerinde Ayrıştırma Üstel Düzgünleştirme Yöntemleri Regresyon Yöntemleri Zaman Serileri İle Regresyon ARIMA Modelleri için Box-Jenkins Metodolojisi.


 

IE459 QUEUING THEORY

Olasılık gözden geçirme. Markov kuyrukları ve Jackson şebekeleri Genel servis zaman kuyruklarının denge-durumu davranışı. Öncelikli kuyruklar. Karmaşık kuyruklar için yaklaştırma yöntemleri ve algoritmaları. Benzetim. Dinamik programlama. Stok ve kuyruk uygulamaları. Örnek olay çalışmaları.


 

IE461 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

İmalatın İlkeleri ve İmalat Prosesleri Bilgisayarla Bütünleşik Dizayn ve İmalat Sistemlerine Giriş Bilgisayar Destekli Dizayn: Dizayn Prosesi, Cad Donanımı, Bilgisayar Grafikleri ve Dönüşümler Eşzamanlı Mühendislik Bilgisayar Destekli Proses Planlama İmalat Sistemlerinin Bilgisayar Kontrolü Otomatik MAlzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri Robotik Sistemleri Kalite Mühendisliği, İstatistiksel Proses Kontrol, ve Otomatik Kontrol Sistemleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri Tam zamanında (JIT) İmalat Sistemleri Grup Teknolojisi ve Hücresel İmalat Sistemleri. Esnek İmalat Sistemleri İşletme Entegrasyonu, CIM, ve Gelecek Trendler.


 

IE471 TECHNOLOGY AND RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGEMENT

Teknoloji Yönetimine Giriş; Mühendislik ve Teknoloji Yönetiminin Temel Fonksiyonları; Teknoloji Yönetiminin Genel Yapısı; Teknoloji, Strateji ve Rekabet Edilebilirlik; Teknoloji Planlaması; Teknoloji ve Verimlilik; Yenilikçilik Yönetimi; Ar-Ge Yönetimi; Teknoloji Yönetimi Araçları; Kurumsal Mühendislik; Yeni Ürün Geliştirme ve Eşzamanlı Mühendislik; Teknoloji Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi; Teknoloji Yöneticilerinin Geliştirilmesi.


 

IE475 FOREIGN EXPANSIONS AND TRADE TECHNIQUES

Küresel Ekonomi; Uluslararası Ticaret; Yasal Çevre; İhracat Sipariş Süreci; Uluslararası Taşımacılık; Gümrük Kontrolleri; Risk Yönetimi; İhracat Finansmanı; Yeni Ufuklar.


 

IE487 INTRODUCTION TO TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Kaliteye Giriş; Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri ve İlkeleri; Kalite Yönetimine Toplam Kalite Yaklaşımı: Organizasyonel Etkinlik; Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati; Müşterinin Elde Tutulması; Çalışanların Yetkilendirilmesi; Liderlik ve Değişim; Ekip Oluşturma ve Ekip Çalışması; Etkin İletişim; Eğitim ve Öğretim; İstatistiksel Süreç Kontrolüne Giriş ve Süreç Yeterlilik Analizi; Nitel ve Nicel Kontrol Grafikleri; Kalite Kontrolü ve Kalite İyileştirmede Kullanılan Diğer Araç ve Yöntemler; İleri Kalite Konularının Kısa Özeti.


 

IE488 RELIABILITY THEORY

Güvenilirlik Kavramlarına Giriş; Güvenilirlik Analizine Farklı Yaklaşımlar; Güvenilirlik Teknolojisinin Uygulama Alanları; Modeller ve Belirsizlikler; Hata Modelleri; Güvenilirlik Fonksiyonunun Türetilmesi; Nitel Sistem Analizi; Bağımsız Bileşenler Sistemi; Bileşen Önemi; Bağımlı Hatalar; Markov Süreçleri; Bakımı Yapılan Sistemlerin Güvenilirliği; Güvenlik Sistemlerinin Güvenilirliği


 

IE493 SEMINARS IN INDUSTRIAL ENGINEERING

Üretim planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bu Konularda İstatistik, Simülasyon ve Yöneylem Araştırması Uygulamaları.


 

IE494 SPECIAL TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING

JIT Felsefesi; Kanban Sistemleri; Kanban Çeşitleri; Hücresel Üretim; 5S; Değer Akış Yönetimi; Hazırlık Süresi Azaltılması; Üretim Alanı Düzenleme; Üretim Düzgünleştirme.


 

IE495 SPECIAL TOPICS IN OPERATIONS RESEARCH

Yeni bilgiler edinmek amacıyla yöneylem araştırması alanındaki gelişmiş modellerin öğrenimi.


 

IE496 CURRENT TOPICS IN INDUSTRIAL ENGINEERING

Lojistik ve Tedarik Zinciri Kapsamına Giriş; Tedarik Zinciri İlişkileri ve Stratejileri Lojistik ve Tedarik Zinciri Operasyonları; Ulaşım Güvenliği; Lojistik Servis Sağlayıcıları;Envanter Yönetimi; Depolama ve Malzeme Taşıma; Lojistik ve Finansal Yönetim; Tedarik Zinciri Tasarımı; Sürdürülebilir Lojistik ve Tedarik Zinciri Sistemleri; Tersine Lojistik; Servis Tedarik Zincirleri.MGT465 ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS MANAGEMENT

Girişimciliğe Giriş; Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler; İş Olanaklarına karşılık Gereksinimler/İstekler/Talepler Kuramı; Analitik ve Stratejik Düşünmeye karşılık Yaratıcılık ve İnovasyon; Kayıt-dışı/Suça ilişkin İşlere karşılık Kayıtlı İşletmeler; Yatırımcı, Yönetici ve Müşavir/Danışmana karşılık Girişimci; İş Planı ve ilgili 5N+1K+1O; Küçük İşletmelerde Yönetim İlkeleri; Bir Mikroevren olarak İşletme Dünyası; Krizler ve Yönetimi.MGT466 MANAGEMENT OF CHANGE

Çağdaş Yönetim Kuramı; Değişim Felsefesi; Değişim Yönetimi; Örgütsel Tasarım; Davranış Biçimleri.MGT473 STRATEGIC MANAGEMENT I

Strateji Kavramına Giriş; İnsanoğlunun Sosyal-Antropolojik, Siyasal ve Teknolojik Evrimi; Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler; Gereksinimler, İstekler ve Talepler Kuramı; Krizler ve Yönetimi; Yöntemli Düşünme ve Çözümsel Karar Süreci; Kudret ve Kudret Gösterisine ilişkin Dengeler/Dengesizlikler ve Davranışsal Yaklaşımlar; Geleceğe ilişkin ve İdealist Eğilimler doğrultusunda Ulusal Çıkarlara karşılık Küreselleşme olgusu.


 

MGT474 STRATEGIC MANAGEMENT II

Genel Müdür/CEO'nun Yönetim Kariyerinin Basamakları; Bir Mikroevren olarak İşletme Dünyası; OMA=Sekizgen Prizmatik Yönetim Yaklaşımı; Stratejik Yönetimin Unsurları; İşletme Stratejisine Sektörel Yaklaşım; Rekabet ve Rekabet Stratejileri; Mali Tabloların İşlevsel Politikaların Analizinde kullanılması; Rekabet İncelemelerinde Karşılaştırmalı Mali Analiz.


Bu sayfa Endüstri Mühendisliği tarafından en son 24.02.2017 16:13:12 tarihinde güncellenmiştir.