Lisans Programı

İlk öğrencilerini 1994 yılında mezun eden Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi sadece normal eğitim olarak yapılmaktadır. Bu programa Üniversiteye Giriş Sınavı ile her yıl yaklaşık 70 öğrenci alınmaktadır. Normal öğretim süresi 4 yıldır ve eğitim dili İngilizcedir. Böylece öğrencilerin İngilizce kaynakları takip edebilmeleri, anlayabilmeleri, gelişmeleri izleyebilmeleri, Endüstri Mühendisliği konularını araştırabilmeleri, teknik terimleri öğrenmeleri ve uluslararası iş yapabilme yeterliliğine kavuşmaları amaçlanmaktadır. İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, bölüm derslerini almadan önce bir yıl İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek ve bu sınıfı başarıyla tamamlamak zorundadır. Her bir öğretim yılı güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklinde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla öğrencilere, mühendislik analiz ve tasarım yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimleri sistematik bir eğitim müfredatı çerçevesinde verilmektedir.

Ders kredilerinin hesaplanmasında hem teorik ve uygulama ders saati hem de öğrenci iş yükünü dikkate alan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) hesaplanmaktadır. Hali hazırdaki eğitim-öğretim sisteminde ders saati temelli kredilendirmeye göre öğrenci başarıları hesaplanırken, ancak yakın zamanda değerlendirmelerin AKTS kredilerini temel alması Mühendislik Fakültesi tarafından planlanmaktadır.

Öğretim elemanları sorumlu oldukları dersin “ders tanıtım formunu (syllabus)” dönem başında Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (BYS) girmektedir ve öğrenciler dönem içinde kaç ara sınav, kısa sınav, proje ya da ödevle sorumlu tutulacaklarını ve bunların başarı değerlendirmesindeki yüzde katkılarını önceden bilmektedirler. Dönem içi değerlendirmenin başarı notuna katkısı %60 olarak dikkate alınmaktadır. Yarıyıl sonu sınavı ise %40 ağırlıkla kullanılmaktadır. Başarı değerlendirmede üç farklı yöntemden biri esas alınmaktadır: Doğrudan dönüşüm sistemi (DDS), bağıl değerlendirme sistemi (BDS) veya dersin öğretim üyesinin/görevlisinin benimseyeceği diğer bir yöntem. Staj ve bitirme projesi dersinde ise bağıl değerlendirme sistemi kullanılmamaktadır.

Son değerlendirmede öğrenciler dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından birisi ile takdir edilir:

 
 

Hazırlık sınıfı ve dört yıl eğitim süresinden sonra mezun olmaya hak eden öğrencilere lisans diploması verilmektedir. Mezun olabilmek için eğitim-öğretim müfredatındaki derslerden başarılı olmak ve en az 142 ders kredisini tamamlaması ve 2.0 genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) sahip olmasıgerekmektedir. Şu an yürürlükte olan eğitim-öğretim müfredatında 4 tanesi teknik seçmeli ve 3 tanesi teknik-olmayan seçmeli ders olmak üzere toplam 49 ders mevcuttur. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün belirlemiş olduğu 2 stajı da (60 gün) tamamlamış olması gerekmektedir.

Söz konusu yönetmelikler ve programın uygulanışı hakkındaki ayrıntılı bilgiler Marmara Üniversitesi’nin http://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat/#egitim web adresinde yayınlanmıştır.

 

Çift Anadal Programı

Marmara Üniversitesi Çift Anadal Yönetmeliğine göre, örgün öğretimde anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilirler. Her dönem başında Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanını belirterek ikinci anadal programını duyurmaktadır. Öğrenci çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci dönemin başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurusu sırasındaki GANO’sının en az 2,75 olması gerekir. Kabul işlemi Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılmaktadır. Öğrencinin çift anadal programının devam edebilmesi içinEndüstri Mühendisliği anadalından aldığı derslerden GANO’sının ise en az 2,00 olması beklenmektedir. Çift anadal lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

 

Yandal Programı

Her dönem başında Endüstri Mühendisliği kontenjanını belirterek yandal programını duyurur. Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı dönemin başında başvurabilir. Yandal programına başvurular ilgili birimin yönetimine yapılır. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki GANO’nın en az 2,50 olması gerekir. Kabul işlemi başvurulan birimin yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için Endüstri Mühendisliği programından aldığı derslerden en az 2,00 GANO’na sahip olması gerekmektedir. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belgeler diploma yerine geçmez.

Marmara Üniversitesi’nin çift anadal ve yandal programlarıyla ilgili yönergesi http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni/yonerge_cap_yap_v30..pdf adresinde yayınlanmıştır.


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 25.04.2022 15:31:06 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM