Bitirme Projeleri

IE 4197 ve IE 4198 Bitirme Projeleri dersleri, birbirini takip eden iki dönem içerisinde ve bir danışman öğretim üyesi gözetiminde, imalat veya hizmet sektörü odaklı firma/kurumlarda, sistem süreç tasarlama/iyileştirme ve ürün hizmet tasarlama/iyileştirmeye yönelik yapılan takım çalışmalarının yazılı rapor ve sunum şeklinde danışman ve jüri üyelerine sunulmasını içerir. Öğrencilere, eğitim-öğretim süresince almış oldukları derslerden edindikleri teorik bilgilerin ve yetkinliklerin, gerçek hayat problemlerine uygulanması ile mühendislik problemlerinin çözümünde proje tasarlama, uygulama, pratik yapma ve birlikte çalışma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanacak projelerin basit süreç tasarımı ve matematiksel algoritmaların oluşturulmasından daha çok, karmaşık sistem ve süreçlerin tasarlanması\iyileştirilmesi ve çok kısıtlı çok boyutlu matematik modellerin ya da sezgisel yaklaşımların kullanıldığı çözümlerin geliştirilmesi, gerçekleştirilen projelerin kalitesini ve öğrencilere faydasını arttırmaktadır. Projelerde kullanılacak verilerin, herhangi bir kaynaktan hazır almak yerine bilimsel tekniklere dayalı olarak (anket, yüz yüze görüşme, gözlem vb) öğrencilerin kendi emekleri ile toplaması, hem güncel hem güvenli verilerin kullanılması açısından önemlidir. Projelerde geliştirilecek probleme özgü algoritma ya da tasarımların, paket programlarının yanı sıra, öğrencinin hâkim olduğu bir yazılım dili kullanılarak yapılması (Java, Python, vb.) mesleki gelişime katkısı açısından yine önemli bir noktadır.

Özellikle kurumlarda yapılan çalışmalar sonucunda, öngörülen iyileştirmelerin ya da çözümlerin, mümkünse yerinde uygulamalarının yapılması, sonuçlarının analiz edilmesi ve elde edilecek faydanın belirlenmesi önemlidir. Ayrıca projelerin, akademik bir çıktı olarak sempozyum bildirisi, dergi makalesi ve kitap bölümü olarak değerlendirilmesi, hem öğrencilerin hem de danışmanların emeklerini daha değerli hale getirebilmektedir.

IE4197 Engineering Project I ve IE4198 Engineering Project II, M.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümü eğitim-öğretim programının son yılında yer alan ve birbirini takip eden Güz ve Bahar olmak üzere iki dönemlik sırası ile alınması zorunlu derslerdir. Dönemi dışında açılacak dersler için (Bahar döneminde IE 4197, Güz döneminde IE 4198 gibi) proje danışmanlığını yapacak öğretim elemanı talebi aranır. Aksi takdirde dönemi dışında ders açılmaz.

Güz döneminde IE 4197 Bitirme projesi I dersinin alınabilmesi için öğrencinin hazırlık hariç en az 6 yarıyıl ders almış olması, ders programında bulunan “IE2152 Statistics for Industrial Engineers” ile “IE2032 Introduction to Operations Research” derslerini almış olması ve bu derslere ait başarı notunun en az FD olması gereklidir.

Bahar döneminde IE 4197 Bitirme projesi I dersinin alınabilmesi için öğrencinin hazırlık hariç en az 7 yarıyıl ders almış olması ve aynı şekilde yukarıda belirtilen iki dersten başarı ile geçmiş olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin, takip eden güz yarıyılında mezun olabilmesi için gerekli tüm dersleri tamamlayabileceğini belgelemesi gerekmektedir (Mezuniyet için en fazla 20 dersi kalmış olma şartı aranır).

Bitirme projesi dersini alacak öğrencilerin, dönem başlamadan önce proje gruplarını (en az 2, en fazla 4 kişilik) oluşturmuş, bölüm içinden bir öğretim elemanı ile proje danışmanlığı konusunda anlaşmış ve “Proje Grubu ve Danışman Belirleme Formunu” doldurup Bölüm Bitirme Projeleri Koordinatörü’ne teslim etmiş olmaları gerekmektedir (Formu gruptan bir kişinin doldurup göndermesi yeterlidir).

İlgili dönemin başlaması ile birlikte proje grubu öğrencileri, ders kayıtlarını seçtikleri proje danışmanı üzerine yapmalıdır. Bitirme projeleri sunum ve raporlar üzerinden notlandırılır. İlgili dönemin son hafrtasında final sunumu gerçekleştirilir. Bu sunuma tüm proje grubu katılmalıdır ve projelerini jüri karşısında sunmalıdır. Bitirme projelerinin bütünlemesi yoktur.

Süreçle ilgili detaylı bilgilere aşağıda bulunan süreç haritaları üzerinden  takip edilebilir. Ayrıca ders koordinatöründen bilgi alınabilir.

IE4197 Bitirme Projesi I Dersi Süreç Akış Şeması

IE4198 Bitirme Projesi II Dersi Süreç Akış Şeması

Bitirme Projesi Hazırlama ve Yazım Kılavuzu


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 26.03.2024 13:00:47 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM