Bitirme Projeleri

IE 4197 Engineering Project I ve IE 4198 Engineering Project II, M.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümü eğitim-öğretim programının son yılında yer alan iki dönemlik zorunlu derslerdir. Bitirme projesi dersi, birbirini takip eden iki dönem içerisinde, bir danışman öğretim üyesi gözetiminde, imalat veya hizmet sektörü firma/kurumlar ile ortaklaşa yürütülen, sistem süreç tasarlama/iyileştirme ve ürün hizmet tasarlama/iyileştirmeye yönelik yapılan takım çalışmalarının yazılı rapor ve sunum şeklinde danışman ve jüri üyelerine sunulmasıdır.

IE4197 ve IE4198 bitirme projeleri dersleri ile öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince almış oldukları derslerden edindikleri teorik bilgilerin ve yetkinliklerin, gerçek hayat problemlerine uygulanması amacı ile mühendislik problemlerinin çözümünde proje tasarlama, uygulama, pratik yapma ve birlikte çalışma becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanacak projelerin basit süreç tasarımı ve matematiksel algoritmaların oluşturulmasından daha çok, karmaşık sistem ve süreçlerin tasarlanması\iyileştirilmesi ve çok kısıtlı çok boyutlu matematik modellerin ya da sezgisel yaklaşımların kullanıldığı çözümlerin geliştirilmesi projelerin kalitesini ve öğrencilere faydasını arttırmaktadır. Verilerin analizinde öğrenciler, herhangi bir kaynaktan hazır verileri almak yerine bilimsel tekniklere dayalı olarak (anket, yüz yüze görüşme, gözlem vb) kendilerinin emek harcayarak toplaması hem güncel hem güvenli verileri kullanmaları açısından önemlidir. Projelerde, probleme özgü algoritma ya da tasarım geliştirme için, paket programlarının yanı sıra, öğrencinin hâkim olduğu bir yazılım dilinin kullanılması (Java, Python, vb.) mesleki gelişim açısından yine önemli bir noktadır. Özellikle kurumlarda yapılan çalışmalar sonucunda, öngörülen iyileştirmelerin ya da çözümlerin, mümkünse uygulamasının yerinde yapılması ve sonuçlarının analiz edilmesi ile ortaya çıkan faydaların belirlenmesi projelerin kalitesini arttırdığı gözlenmiştir. Ayrıca projelerin, akademik çıktısı olarak sempozyum bildirisi, dergi makalesi ve kitap bölümü olarak değerlendirilmesi, hem öğrenciler hem de danışmanların emeklerini daha değerli hale getirmektedir.

Bununla birlikte proje hazırlama süresince öğrencilere;

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisinin kazandırılması,

Bölümün program çıktılarının karşılanmasının yanı sıra ekonomik hususlar, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık ve güvenlik gibi sorunlara da çözüm önerilerinin getirilmesi,

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırılması,

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisinin sağlanması,

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerilerinin kazandırılması,

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.

 

Bitirme projeleri ile ilgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

Bitirme Projesi Ara Rapor Şablonu

Bitirme Projesi Final Rapor Şablonu

Bitirme Projesi Hazırlama ve Yazım Kılavuzu

Öğretim Elemanı Yetkinlik Alanları

EK-1 Konu ve Hoca Belirleme Formu

EK-2 Proje Onay Formu

EK-3 Bitirme Projesi Danışman Değerlendirme Formu

EK-4 Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu

EK-5 Bitirme Projesi Sunum Değerlendirme Formu

IE 4197 Engineering Project-I Süreç Akış Şeması

IE 4198 Engineering Project-II Süreç Akış Şeması


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 09.12.2020 00:04:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM