Bitirme Projeleri

IE4197 Engineering Project I ve IE4198 Engineering Project II, M.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümü eğitim-öğretim programının son yılında yer alan ve birbirini takip eden Güz ve Bahar olmak üzere iki dönemlik sırası ile alınması zorunlu derslerdir. Dönemi dışında açılacak dersler için (Bahar döneminde IE 4197, Güz döneminde IE 4198 gibi) proje danışmanlığını yapacak öğretim elemanı talebi aranır. Aksi takdirde dönemi dışında ders açılmaz.

Güz döneminde IE 4197 Bitirme projesi I dersinin alınabilmesi için öğrencinin hazırlık hariç en az 6 yarıyıl ders almış olması, ders programında bulunan “IE2152 Statistics for Industrial Engineers” ile “IE2032 Introduction to Operations Research” derslerini almış olması ve bu derslere ait başarı notunun en az FD olması gereklidir.

Bahar döneminde IE 4197 Bitirme projesi I dersinin alınabilmesi için öğrencinin hazırlık hariç en az 7 yarıyıl ders almış olması ve aynı şekilde yukarıda belirtilen iki dersten başarı ile geçmiş olması gereklidir. Ayrıca öğrencinin, takip eden güz yarıyılında mezun olabilmesi için gerekli tüm dersleri tamamlayabileceğini belgelemesi gerekmektedir (Mezuniyet için en fazla 20 dersi kalmış olma şartı aranır).

Bitirme projesi dersini alacak öğrencilerin, dönem başlamadan önce proje gruplarını (en az 2, en fazla 4 kişilik) oluşturmuş ve bir öğretim elemanı ile proje danışmanlığı konusunda anlaşmış olmaları ve sayfanın altında bulunan “EK-5 Proje Grubu ve Danışman Belirleme Formunu” doldurup Bölüm Bitirme Projeleri Koordinatörü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler dönem başladıktan sonra proje ders kayıtlarını yaparak aynı şekilde “Ek-6 Proje Onay Formunu” doldurup koordinatöre teslim etmiş olmalıdırlar. Her iki formunda hem öğrenciler hem de proje danışmanı tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Tüm süreçle ilgili detaylı bilgiler bu sayfanın en altında bulunan ilgili süreç haritaları ve dokümanlarından ayrıca takip edilebilir.

Bitirme projeleri, birbirini takip eden iki dönem içerisinde ve bir danışman öğretim üyesi gözetiminde, imalat veya hizmet sektörü odaklı firma/kurumlarda, sistem süreç tasarlama/iyileştirme ve ürün hizmet tasarlama/iyileştirmeye yönelik yapılan takım çalışmalarının yazılı rapor ve sunum şeklinde danışman ve jüri üyelerine sunulmasını içerir. Öğrencilere, eğitim-öğretim süresince almış oldukları derslerden edindikleri teorik bilgilerin ve edindikleri yetkinliklerin, gerçek hayat problemlerine uygulanması ile mühendislik problemlerinin çözümünde proje tasarlama, uygulama, pratik yapma ve birlikte çalışma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanacak projelerin basit süreç tasarımı ve matematiksel algoritmaların oluşturulmasından daha çok, karmaşık sistem ve süreçlerin tasarlanması\iyileştirilmesi ve çok kısıtlı çok boyutlu matematik modellerin ya da sezgisel yaklaşımların kullanıldığı çözümlerin geliştirilmesi, gerçekleştirilen projelerin kalitesini ve öğrencilere faydasını arttırmaktadır. Projelerde kullanılacak verilerin, herhangi bir kaynaktan hazır almak yerine bilimsel tekniklere dayalı olarak (anket, yüz yüze görüşme, gözlem vb) öğrencilerin kendi emekleri ile toplaması, hem güncel hem güvenli verilerin kullanılması açısından önemlidir. Projelerde geliştirilecek probleme özgü algoritma ya da tasarımların, paket programlarının yanı sıra, öğrencinin hâkim olduğu bir yazılım dili kullanılarak yapılması (Java, Python, vb.) mesleki gelişime katkısı açısından yine önemli bir noktadır.

Özellikle kurumlarda yapılan çalışmalar sonucunda, öngörülen iyileştirmelerin ya da çözümlerin, mümkünse yerinde uygulamalarının yapılması ve sonuçlarının analiz edilmesi yine elde edilecek faydanın belirlenmesi açısından projelere önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca projelerin, akademik bir çıktı olarak sempozyum bildirisi, dergi makalesi ve kitap bölümü olarak değerlendirilmesi, hem öğrencilerin hem de danışmanların emeklerini daha değerli hale getirmektedir.

Bitirme Projesi hazırlama sürecinde Müdek ölçütleri kapsamında öğrencilere;

  • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisinin kazandırılması,
  • Bölümün program çıktılarının karşılanmasının yanı sıra ekonomik hususlar, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık ve güvenlik gibi sorunlara da çözüm önerilerinin getirilmesi,
  • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırılması,
  • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisinin sağlanması,
  • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerilerinin kazandırılması,
  • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Bitirme projeleri ile ilgili belgelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

M.Ü. Endüstri Mühendisliği IE4197/4198 Bitirme Projesi Hazırlama Süreci

IE4197 Bitirme Projesi I Dersi Süreç Akış Şeması

IE4198 Bitirme Projesi II Dersi Süreç Akış Şeması

EK-1 Bitirme Projesi Ara Rapor Şablonu

EK-2 Bitirme Projesi Final Rapor Şablonu

EK-3 Bitirme Projesi Hazırlama ve Yazım Kılavuzu

EK-4 Öğretim Üyesi Uzmanlık Alanları

EK-5 Proje Grubu ve Danışman Belirleme Formu

EK-6 Proje Onay Formu

EK-7 IE4197 Final Raporu Danışman Değerlendirme Formu

EK-8 IE4198 Final Raporu Danışman Değerlendirme Formu

EK-9 IE 4198 Final Raporu Juri Değerlendirme Formu

EK-10 Bitirme Projesi Sunum Değerlendirme Formu

 


Bu sayfa Industrial Engineering tarafından en son 07.01.2022 17:55:04 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM